Moduł komunikacyjny
Urzędowa Poczta Elektroniczna ABC PRO

Informacje podstawowe

„Moduł Komunikacyjny” realizuje dwukierunkową komunikację i wymianę dokumentów pomiędzy Redakcją Dziennika Urzędowego a podmiotami zobowiązanym do przekazywania aktów prawnych do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Klient Urzędowej poczty elektronicznej

W przypadku problemów z wysyłką wniosku należy skorzystać z aplikacji klienckiej Modułu komunikacyjnego, którą można zainstalować klikając w link: www.abcpro.pl/download/upe/

Jeżeli instalacja aplikacji nie będzie możliwa (np.: z powodu braku uprawnień) można skorzystać z wersji „portable” dostępnej pod adresem: www.abcpro.pl/download/upe/kupe.2.2.0.3.zip

Dodatkowo udostępniamy:

  • (Wersja 32-bitowa dla użytkowników posiadających 32-bitowe oprogramowanie do składania podpisu, sterowniki do czytnika lub inny komponent związany z podpisem elektronicznym) archiwum ZIP do rozpakowania w dowolnym katalogu.

Powyższe okaże się pomocne w przypadku, gdy nie ma możliwości zainstalowania przeglądarki w tradycyjny sposób. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas samodzielnie należy instalować kolejne wersje przeglądarki.

Szczegółowy opis wysyłki wniosku zarówno przy użyciu przeglądarki jak i aplikacji klienckiej można pobrać tutaj .

Interfejs wymiany danych

Zgodnie z wymogiem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) zostały udostępnione stosowne interfejsy wymiany danych pozwalające na implementację funkcjonalności wysyłania podpisanych wniosków wraz z aktami prawnymi, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Wykorzystanie udostępnionych interfejsów w aplikacjach jest i będzie bezpłatne.

Opis sposobu korzystania z interfejsów został zawarty w dokumencie, który można pobrać stąd .

Dodatkowo udostępnione zostały również:
  1. Przykładowy program pozwalający na wysłanie wniosku o publikację (pobierz),
  2. Przykładowy plik XML wniosku o publikację (pobierz)

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt: biuro@abcpro.pl

Przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej do Redakcji Dziennika

Wnioski o ogłoszenie aktu normatywnego / innego dokumentu w dzienniku urzędowym mają postać elektronicznych formularzy. System pozwala na dołączenie do jednego wniosku dowolnej liczby aktów prawnych, przy czym każdy z przekazywanych aktów może mieć dowolną liczbę załączników;

Formularze elektroniczne („Wniosek o ogłoszenie aktu” oraz „Wniosek o wycofanie aktu”) posiadają wbudowany komponent realizujący funkcję bezpiecznego podpisu elektronicznego. System zapewnia możliwość podpisywania wniosków z użyciem zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wszystkich trzech polskich dostawców tego rozwiązania tj. Unizeto Technologies S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa, Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz. 1699) wnioski podpisywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym. Format podpisu realizowany jest zgodnie z wymaganiami standardu ETSI TS 101 903 v.1.3.2.

Doręczenie wniosku wraz z aktami przeznaczonymi do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym następuje za pośrednictwem „Modułu komunikacyjnego”. „Moduł komunikacyjny” równocześnie pełni funkcję „elektronicznej skrzynki podawczej” (dla dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną do Redakcji Dziennika) oraz „systemu doręczeń dokonywanych drogą elektroniczną” (dla dokumentów otrzymywanych z Redakcji Dziennika). Dzięki temu podmiot przekazujący akt do ogłoszenia w dzienniku urzędowym otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowiące dowód doręczenia wniosku do systemu teleinformatycznego Redakcji.

Dodatkowo „Moduł komunikacyjny” oferuje możliwość doręczania przez Redakcję pism do podmiotów przekazujących akty do publikacji za pomocą systemu elektronicznych doręczeń. W tym celu każdy podmiot, z którym prowadzona jest korespondencja, ma założoną własną „skrytkę” z której może odbierać przekazywane przez Redakcję Dziennika dokumenty w postaci elektronicznej – dostęp do „skrytki” odbywa się przy pomocy indywidualnej nazwy użytkownika i hasła.